راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)
معاونت آموزشی
 
 
 
       خانم سهيلا  رضايي اسفهرود      ،تحصيلات   ليسانس رياضي 
 
معاونت پرورشی:
 
 
             خانم شيرين رضايي اسكوئي   ، تحصيلات  ليسانس رياضي
 
 
 
 
 
 
معاون فناوري
 
 
 
خانم ليلا خاتمي   ،   ليسانس علوم
 
 
 
مشاور
 
     خانم اعظم منقولي  ولوجردي   ، تحصيلات ليسانس روانشناسي باليني