راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)

معاونت آموزشی

 
 
 
       خانم سهيلا  رضايي اسفهرود      ،تحصيلات   ليسانس رياضي 
 

معاونت پرورشی:

 
 
             خانم شيرين رضايي اسكوئي   ، تحصيلات  ليسانس رياضي
 
 
 
 
 
 

معاون فناوري

 
 
 
خانم ليلا خاتمي   ،   ليسانس علوم
 
 
 

مشاور

 
     خانم اعظم منقولي  ولوجردي   ، تحصيلات ليسانس روانشناسي باليني