راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)
امور فرهنگی و هنری