راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)
     
امور فرهنگی و هنری